Händer som skriver på laptop

Vad är ett penetrationstest?

Penetrationstestning används för att utvärdera en organisations IT-säkerhet och identifiera säkerhetsrisker genom att simulera en verklig hackerattack mot ett helt datornätverk, en del av det eller endast mot ett visst system eller webbapplikation.

Syftet är att identifiera sårbarheter som kan utnyttjas för att komma åt känslig information eller orsaka skada på systemet, och att ge rekommendationer för att åtgärda dessa sårbarheter.

Penetrationstest är en viktig del av organisationers säkerhetsarbete eftersom det kan upptäcka och åtgärda potentiella säkerhetsproblem innan de utnyttjas av angripare i potentiellt förödande attacker och minska risken för dataintrång och förlust av information.

Hur det fungerar

En penetrationstest involverarDiagram över penetrationstestets sex olika faser. en systematisk process av tester och utvärderingar som utförs genom olika verktyg och tekniker för att identifiera sårbarheter såsom svaga lösenord, bristande uppdateringar eller felaktiga konfigurationer i organisationens system och nätverk. Dessa tekniker inkluderar bland annat portscanning, sårbarhetsscanning och manuell testning, men de kan också omfatta social engineering, dvs. att man försöker manipulera anställda att ovetandes ge ifrån sig värdefull information genom t.ex. telefonsamtal eller epost, och OSINT, open source intelligence, dvs. information som personer frivilligt lägger upp på t.ex. sociala medier.

När sårbarheter har identifierats testas ifall dessa kunde ge tillgång till organisationens data. Resultaten av testet sammanställs i en detaljerad rapport som innehåller en lista över alla sårbarheter som hittades och rekommendationer för hur man ska åtgärda dem.

Fördelarna med penetrationstest

Penetrationstestning erbjuder flera fördelar för organisationer, inklusive bättre säkerhet, minskad risk för dataintrång och förlust av information, en höjd image och starkare förtroende från kunder och partners genom att visa att man tar datasäkerhet på allvar. Genom att genomföra regelbundna penetreringstester kan organisationer upptäcka och åtgärda även nyligen upptäckta sårbarheter innan de utnyttjas av obehöriga.

Testerna kan också hjälpa organisationer att uppfylla regulatoriska krav och standarder som kräver att säkerhetstester utförs. Vidare kan resultaten av penetrationstestningen användas för att motivera beslut om investeringar i IT-säkerhet och utbilda anställda om säkerhetspraxis.

Ta kontakt för mer information om penetrationstest nu!

Om du vill förbättra säkerheten i din organisation och skydda den mot potentiella hot och säkerhetsrisker, ta kontakt för mer information eller boka in ett penetrationstest för att få en fullständig säkerhetsöversikt över dina system!